chezmoi help encrypt

Encrypt file or standard input